Premi voor trapliften

huislift

 

Premie

Bij het plaatsen van een traplift of huislift, een inloopdouche of een badlift kunt u een terugbetaling krijgen via diverse diensten. De meest voorkomende vind u in onderstaande tabel, een bedrag tot 1650 euro via de Provincie en/of 1250 euro verkrijgbaar via de Vlaamse gemeenschap voor een aanpassingen van uw badkamer. Formulier verkrijgbaar op het gemeentehuis of op onderstaande websites. 80% van onze klanten komt in aanmerking voor een terugbetaling, laat u goed informeren! Voorwaarden zijn geldig voor:

1) Een inwonend persoon van minimum 65 jaar

2) Inkomen is kleiner of gelijk aan: 29.000,- euro per jaar = 2300,- per maand per bijkomende inwoner ten last + 1.380,- euro per jaar

Een Premie van 1250 euro en/of 1650 euro mag u niet laten liggen. Bij het plaatsen van een instapbad, een inloopdouche, een traplift/huislift of een badlift kunt u een terugbetaling krijgen via diverse diensten. Een bedrag tot 1250 euro verkrijgbaar via de Vlaamse gemeenschap voor een aanpassingen van uw badkamer naar 65+. De formulieren zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis of via internet. Wij hebben ook standaard formulieren maar per gemeente zijn er nog verschillende voorwaarden en/of eventueel bijkomende premies, die belangrijk zijn om te weten. Ga daarom steeds langs het gemeentehuis in uw buurt.

Premie voor Instapbaden - zitbaden - trapliften - huisliften - badliften

80% van onze klanten komt in aanmerking voor een terugbetaling, laat u goed informeren! Bent u ouder dan: 65 jaar Uw inkomen is kleiner of gelijk aan: 28000,- euro per jaar = 2300,- per maand per bijkomende inwoner ten laste + 1.380,- euro per jaar De beperking van het kadastraal inkomen is niet meer van toepassing vanaf januari 2013. De premie voor de Vlaamse Gemeenschap kan aangevraagd worden tot een jaar na uitvoering van de werken Voor de Provincie en de gemeentes is het aangewezen om vooraf de premie aan te vragen. Als u er recht op heeft zult u het ook krijgen.

Volledige toelichting:

Alle voorwaarden waar je aan moet voldoen voor in aanmerking te komen voor een premie. Aanvraag formulier: Een formulier voor aanvraag van de premie is beschikbaar in het gemeentehuis. Verklaring: Een formulier over de gezinsstamenstelling en de eerste ingebruikname van de woning. 1. Wie komt in aanmerking? De volgende categorieŽn komen in aanmerking voor de premie:  Eigenaars-bewoners U kunt een premie krijgen voor de woning die u zelf bewoont en waarop u een zakelijk recht hebt. Dit wil zeggen dat u volle eigenaar, vruchtgebruiker, of mede-eigenaar bent, of dat u een recht van bewoning hebt.  Huurders Ook als u de woning huurt (met een contract van meer dan drie jaar), kunt u aanspraak maken op de premie. Het spreekt voor zich dat u zelf de kosten draagt om de woning te verbeteren of aan te passen. De facturen van de werkzaamheden moeten dan ook op uw naam opgesteld zijn.  Eigenaars-verhuurders Er is een speciale regeling voor eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een SVK is een door de Vlaamse overheid erkende vzw die woningen huurt om ze vervolgens onder te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden. Als u als eigenaar aan deze woning werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren door het SVK, kunt u onder bepaalde voorwaarden dezelfde premie krijgen. 2. Wie heeft recht op de premie? U hebt recht op de premie als u aan een aantal voorwaarden voldoet met betrekking tot: - uw inkomen; - uw woning. Hieronder vindt u meer informatie over die voorwaarden. 3. Uw inkomen Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden. Als u bijvoorbeeld uw aanvraag doet in 2009, dan wordt het inkomen van 2006 (aanslagjaar 2007) in aanmerking genomen. De maximale inkomens die hieronder zijn opgenomen, zijn van toepassing voor aanvragen in 2009. Deze maxima worden elk jaar geindexeerd. Voorwaarden voor de verbeteringspremie Eigenaars-bewoners en huurders: het inkomen van de aanvrager en diens eventuele partner mag niet hoger zijn dan 27.070 euro. Er is een verhoging met 1.390 euro per inwonende persoon ten laste. Eigenaars-verhuurders: het inkomen van de aanvrager en diens eventuele partner mag niet hoger zijn dan 53.140 euro. Voorwaarden voor de aanpassingspremie Het inkomen van de bejaarde en diens eventuele partner mag niet hoger zijn dan 27.070 euro. Er is een verhoging met 1.390 euro per inwonende persoon ten laste. 4. Uw woning Het niet-geindexeerde kadastraal inkomen (KI) van de woning is kleiner dan of gelijk aan 1.200 euro . U vindt het KI op het aanslagbiljet onroerende voorheffing, ook de grondlasten genoemd. Bij gemengd gebruik van het gebouw, bijvoorbeeld als u een gebouw gedeeltelijk gebruikt als winkelpand, wordt alleen rekening gehouden met het gedeelte van het KI dat betrekking heeft op de woning. Dit moet uiteraard geattesteerd worden door de administratie van het kadaster. Voor de verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden (zie punt 5) geldt een bijkomende voorwaarde dat de woning op de dag van de premieaanvraag minstens 20 jaar oud moet zijn. Deze voorwaarde geldt niet voor de verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden, voor de verbeteringspremie voor het plaatsen van dakisolatie en voor de aanpassingspremie. Om de ouderdom van uw woning te bepalen, wordt uitgegaan van de datum van de eerste bewoning, zoals die opgetekend is in het bevolkingsregister van de gemeente. 5. De aanpassingspremie: Als u de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65+), dan kunt u daarvoor een aanpassingspremie aanvragen. Deze aanpassingspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal 1.250 euro en minimaal 600 euro. Dit houdt in dat u voor minstens 1.200 euro aan geldige facturen moet kunnen voorleggen. De volgende aanpassingswerkzaamheden komen in aanmerking: . het maken van een badkamer of toilet dat aangepast is aan de noden van de bejaarde. Een tweede badkamer of toilet kan enkel betoelaagd worden als dit zich op een andere verdieping bevindt; . het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift; . het aanbrengen van vast verankerde electromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning; . het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen; . het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken; . het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden, al dan niet met automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken; . het creŽren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van de woonvertrekken of sanitaire lokalen; . het verhogen of verlagen van vloeren in de woning zodat niveauverschillen verdwijnen op de woonverdieping; . het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen; . verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen. 6. Wanneer en waar kunt u een premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen zodra de werkzaamheden voltooid zijn en als u al in de woning woont. De facturen mogen nog geen jaar oud zijn. U dient uw aanvraag in bij het agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de woning ligt. Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier. 10. Zijn meerdere aanvragen mogelijk? Ja, binnen een periode van tien jaar kunt u drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen. U mag wel geen twee aanvragen indienen voor hetzelfde bouwonderdeel, bijvoorbeeld niet twee keer de premie aanvragen om ramen te vernieuwen. Binnen een periode van tien jaar na de uitbetaling van een renovatiepremie, kan voor dezelfde woning geen verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden worden aangevraagd. 7. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij: - uw gemeentebestuur (de huisvestingsambtenaar); - Wonen-Vlaanderen (zie contactgegevens in hoofding); - de Vlaamse Infolijn: 1700 - de websites www.bouwenenwonen.be www.premiezoeker.be

 

tTags: